Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.cannmedi.cz

Provozovatel služby:

Společnost CannMedi s.r.o.
vedena u Městského soudu v Praze
oddíl C, vložka 307113
Se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, Praha 11000
IČ: 07756984
Kontaktní email: info@cannmedi.cz
(dále jen „společnost CannMedi“)

 

Kdo jsme a co děláme?

Společnost CannMedi nabízí široký sortiment námi vyrobených a odborně připravených produktů z vyšlechtěného konopí té nejvyšší kvality.

 • Společnost CannMedi provozuje na adrese www.cannmedi.cz internetový obchod (dále jen „e-shop“), který nabízí námi prověřené a ošetřené produkty z konopí.
 • Smluvní vztah mezi společností CannMedi a Vámi se řídí obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Uzavření kupní smlouvy

Níže je popsán proces uzavírání kupní smlouvy mezi vámi a společností CannMedi prostřednictvím objednávky na e-shopu a její následný průběh:

Zboží společnosti CannMedi si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře na e-shopu.

Formulář „Objednávka“ obsahuje níže uvedené informace o:

 • Zboží
 • Ceně
 • Způsobu úhrady kupní ceny zboží
 • Údaje o požadovaném způsobu doručení zboží
 • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží

Před zasláním Objednávky společnosti CannMedi je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje. Údaje, které nám v rámci objednávání zadáte, jsou považovány za aktuální, pravdivé a přesné.

Společnost CannMedi Vám poté, co obdrží Objednávku, potvrdí její přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy, a to na e-mailovou adresu Vámi uvedenou v Objednávce.

Kupní smlouva mezi společností CannMedi a Vámi je považována za uzavřenou v okamžiku, kdy je Vám od společnosti CannMedi doručeno potvrzení o přijetí Objednávky.

Zboží vám bude dodáno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Společnost CannMedi si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Informace o zboží a ceně uváděné společností CannMedi jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a balného.

Jste povinen zboží převzít. Pokud si zboží dodané na dodací adresu uvedenou ve vaší objednávce nepřevezmete, je společnost CannMedi oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a vy jste povinen nahradit společnosti CannMedi veškeré náklady, které společnosti CannMedi vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle vaší objednávky.

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Při objednávce zboží zpracováváme Vámi zadané osobní údaje. Toto zpracování slouží k založení a fungování účtu a pro administraci objednávek.
Informace o osobních údajích zpracovaných za účelem objednáním zboží obdržíte před samotným provedením objednávky.
Informace o osobních údajích zadávaných při registraci do uživatelského účtu za účelem jeho administrace naleznete níže.
Pokud byste chtěli o zpracování vědět více, přečtěte si bližší informace tady nebo nás kontaktujte.
Společnost CannMedi (dále také jako „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje Kupujícího:

 • jméno a příjmení,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • adresa,
 • fakturační adresa,
 • název firmy,
 • sídlo firmy,
 • IČ, DIČ,
 • číslo bankovního účtu.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran, komunikace mezi smluvními stranami a plnění uzavřené smlouvy, a to po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 3 let, nepožaduje-li právní předpis zpracování po dobu delší, nebo nebude-li takové zpracování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.

Emailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • Poskytovatel webhostingu, Savana,cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, IČ: 28750659 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka: oddíle C , vložce 30815
 • Případně další zpracovatelé, s nimiž Prodávající v budoucnu naváže spolupráci.

 

Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 

 • požadovat po prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz osobních údajů – výmaz společnost provede, pokud tento výmaz není v rozporu s odst. 1 této informace a oprávněnými zájmy společnosti
 • vznést námitku v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu prodávajícího
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má kupující za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s nařízením.

Jste spotřebitelem?

Pokud naši službu používáte pro soukromé účely, podívejte se na práva, která Vám české zákony přináší.

 • Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu se společností CannMedi výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 • Spotřebitel má podle občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu.
 • Máte také právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 • Společnost CannMedi je povinna spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Vás přijala. Nejpozději ve stejné lhůtě jste povinen společnosti CannMedi zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno společnosti CannMedi (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady za vrácení zboží nesete Vy.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením Vaší povinnosti, je společnost CannMedi oprávněna vůči Vám uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do vrácené částky
 • Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Co když zakoupené zboží bude mít vadu?

 • Podrobnosti stanoví Reklamační řád, který vám byl zaslán společně s potvrzením objednávky.
 • Reklamace se řídí reklamačním řádem uvedeným na webových stránkách. ZDE

Obecná ustanovení

 • Společnost CannMedi je v budoucnu oprávněna smluvní podmínky měnit. Pokud ke změně dojde, zašle vám společnost CannMedi email.
 • V případě, že dojde v rámci užití služby ke sporu mezi vámi a společností CannMedi, budou spor rozhodovat české soudy podle českého práva.
 • Společnost CannMedi si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Pokud se tak stane, budete upozorněni na změnu obchodních podmínek odesláním oznámení na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem uživatelském účtu.
 • Pokud náš smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si tímto sjednáváme, že rozhodným právem je české právo. Případné spory jsou příslušné řešit české soudy.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.04.2019.

Naše webová stránka zpracovává soubory cookies za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti webu a v případě vašeho souhlasu i personalizace reklam. Více informací.

Kontakt

CannMedi,
Lannova 2061/8, Nové Město, Praha 11000
Česká republika
Zavolejte nám: +420 721 017 711
E-mail: info@cannmedi.cz